FDO-MHA – organisatie

De FDO-MHA komt op voor goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat, organiseren activiteiten over werk, bestuur, toekomstige ontwikkelingen en samenleving én stimuleren vernieuwing en innovatie. 

De FDO-MHA is op 12 augustus 2015 ontstaan door een fusie van de Vereniging Functionarissen bij Decentrale Overheden (FDO) en de Vereniging van Middelbare en Hogere Ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam (MHA).

Doelgroep

De doelgroep van de FDO-MHA is iedere medewerker en oud-medewerker met een aanstelling bij een decentrale overheid (gemeente, provincie, waterschap, gemeenschappelijke regeling, RUD/Omgevingsdienst of Veiligheidsregio), die zich aangesproken voelt door de missie en de activiteiten van de vereniging. Wij zijn een vakbond voor ambtenaren.

In toenemende mate wordt bij decentrale overheden al dan niet direct gebruik gemaakt van vrijwilligers (zowel in zorg, welzijn, buurtwerk, en veiligheid). De samenwerking tussen beroepsmatig en vrijwillig aangestelde is daarmee een gegeven, de kwaliteit van deze samenwerking is vaak bepalend voor het werkklimaat. De FDO-MHA beoogt via haar leden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van deze samenwerking.

Belangenbehartiging

De vereniging is aangesloten bij de Centrale voor Middelbare en Hogere functionarissen (CMHF). De CMHF is op haar beurt weer aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VcP).

De CMHF, via de Sector LO (Lagere Overheden) onderhandelt mede namens de vereniging over de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren bij decentrale overheden. Verder is de CMHF via onder meer onze leden vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen, bijvoorbeeld het georganiseerd overleg (GO), ondernemingsraad (OR) of OR commissies.

Het bestuur van de vereniging probeert verder op verschillende wijzen de gemeenschappelijke, persoonlijke, ambtelijke en rechtspositionele belangen van de leden te behartigen. Waar dit niet succesvol verloopt kunnen de leden van de vereniging bij arbeidsgeschillen een beroep doen op juridische ondersteuning ondergebracht bij Advocatenkantoor Dijkgraaf.

Structuur van de vereniging

De FDO-MHA kent geen onderafdelingen maar heeft wel de mogelijkheid om commissies te vormen die bepaalde aandachtsgebieden kunnen behartigen (GR/Veiligheidsregio/etc.).

Het bestuur van de FDO-MHA bestaat uit onbezoldigde bestuurders. Binnen de Sector LO van de CMHF is er sprake van professionele ondersteuning, belangrijk voor met name de continuïteit van het arbeids­voorwaardenoverleg.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Het bestuur

Het bestuur, per 12 augustus 2015, is als volgt samengesteld:

Voorzitter     (voorzitter@fdo-cmhf.nl)                         
Peter Leenders

Secretaris  (secretaris@fdo-cmhf.nl                        
Wim Plug

Penningmeester  (penningmeester@fdo-cmhf.nl)       
Edgar Zaagsma

Tweede penningmeester                         
Willem de Horde

Algemeen bestuurslid                                         
Hans van Wijk

Algemeen bestuurslid                         
Adri Bloem

Algemeen bestuurslid                                         
Peter Hermanus